اسلامی خواستار رفع تمام تحریم های آمریکا علیه ایران شد