سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانطب کار رسادستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه

دو نفر در سانحه سقوط هواپیما در ایران کشته شدند