توضیحات وزیر بهداشت ایران درباره چگونگی واکسیناسیون گروه‍های مختلف