خطیب زاده: تنها ایران به نمایندگی از ایران سخن می‌گوید