نظامیان آمریکایی در جنگ شبیه‌سازی شده با چین، شکست خوردند