طالبان، تاجیکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرد