خنثی سازی گروهک تروریستی توسط سرویس اطلاعاتی روسیه