به گفته رسانه ها بنت با پوتین درباره ایران گفتگو کرد