موفقیت بزرگ در ترکیب دو واکسن اسپوتنیک لایت و آسترازنکا