نصب یک خط تلفن اضطراری در منطقه تبت بین ارتشهای هند و چین