سفر هماهنگ کننده مذاکرات وین برای حضور در مراسم تحلیف رئیسی