خنثی سازی عملیات تروریست ها برای انفجار دکل های برق در عراق