شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهفرچه غلطکی

شروط ایران برای پذیرش بازگشت آمریکا به برجام