شرکت تامین کننده تکنولوژی داور ویدئویی قرارداد خود با ایران را لغو کرد