دادگاه بحرین شش نفر را به اتهام پولشویی برای ایران روانه زندان کرد