هدر کلگی آب برج خنک کنندهماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپبیلیارد،فروش میز بیلیارد،فروش میز …

واکنش اردوغان به کاریکاتور شارلی ابدو