سازمان ملل متحد از 350 هزار قربانی جنگ سوریه خبر داد