باقری‌کنی: پیش‌ از پایان ماه نوامبر مذاکرات را شروع می‌کنیم