آلمان اولین کشوری است که سفارت خود در افغانستان را بازگشایی خواهد کرد