تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …هولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …

ایالات متحده، روسیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره واکسن کرونا متهم کرد