امیرعبداللهیان: کوبا برای ایران یک شریک راهبردی است