گازپروم در صورت عدم پرداخت بدهی، عرضه گاز به مولداوی را متوقف می‌کند