خطیب زاده: رفتار شرارت بار اسرائیل از حمایت کورکورانه غرب ناشی می‌شود