پخش عمده اسپیکرکوره زغال صنعتی لیمو،کوره صنعتی …عمده ادویه جاتامگا باتری، خرید باتری و شارژر …

افزایش  واردات نفت از ایران توسط چین و عواقب آن