المنت رطوبتی هوشمندلوله زهکشبرس سیمیعایق الاستومری

در ایران  از تامین نیاز کشور به واکسن کووید داخلی تا چند ماه آینده خبر دادند