بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …از نرم افزار خود برای کسب فروش …هدر کلگی آب برج خنک کنندهکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …

اولین نتایج تلاش های دانشمندان روسیه  در مبارزه با پیشروی کویر و بیابان