خریدار ضایعات کامپیوتریدستگاه سی ان سیساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانسیم و کابل سیمیا

مقام ایرانی از موافق بودن رئیسی با مذاکرات برجام خبر داد