گروشکو درباره تیرگی روابط روسیه و ناتو: چیزی که امروز وجود ندارد را نمی توان بدتر کرد