موفقیت در کاهش ارز اختصاصی به دارو و تجهیزات پزشکی در ایران در سال 99