هشدار مقامات بهداشت آمریکا نسبت به حاد شدن وضعیت کرونا