ترکیه در شمال سوریه برای حمله به کردها آماده می شود