ارتش آمریکا: یک سرکرده ارشد القاعده را در سوریه نابود کردیم