بانک مرکزی ایران موظف شد تا منابع ارزی خارج را به داخل کشور بازگرداند