فروش بالابر نفریباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …فروش و واردات قطعات الکترونیکی …خانه بمان و به جنگ چربیها برو:)

واکنش وزارت خارجه ایران به گزارش گاردین درباره احضار سفرای ایران