خوش بو کنندهای هواطراحی آرم و لوگوموسسه زبان نگارتعمیر پرینتر در محل

سخنان کهنه سرباز روس در مورد  روش های غیراستاندارد کار سازمان اطلاعات شوروی