جلیلی: تا به امروز ۱۴ میلیون دز واکسن برکت تولید شده است