دفاع موشکی آمریکا در برابر حمله هسته‌ای احتمالی روسیه ارزیابی شد