سی ان سی شیشهچیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …فروش دیگ بخار اقساطبرس سیمی

تیراندازی هشداردهنده کشتی روسی به سوی ناوشکن انگلیسی در دریای سیاه