موسسه زبان نگارآموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشوان بادیبازسازی نوسازی - علی نژاد

آیا طبق سند ۲۵ ساله ایران و چین قرار است جزیره کیش به چین واگذار شود؟