سفیر عربستان در بیروت به طور ناگهانی لبنان را ترک کرد