جهانگیری تبعیض را موجب رنجش مردم خوزستان ارزیابی کرد