میقاتی: عرضه فرآورده های نفتی ایران، حاکمیت لبنان را نقض می‌کند