آماتورهای رسانه ای می توانند کشور را به نابودی بکشند