اسرائیل: جهان باید از ایران بخواهد که غنی سازی را قبل از شروع مذاکرات متوقف کند

اسرائیل: جهان باید از ایران بخواهد که غنی سازی را قبل از شروع مذاکرات متوقف کند