مشخص شد که آیا روحانی واکسن کرونا دریافت کرده است یا خیر