ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …کارالودر کمرشکندستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …میکسرمستغرق واجیتاتور

ارائه فرضیه ای در مورد ناهنجاری در مقیاس بزرگ در جهان