کارشناس: قراردادهای سفید امضا در ایران باید برچیده شود

کارشناس: قراردادهای سفید امضا در ایران باید برچیده شود