سازمان بهداشت جهانی داروی جدیدی را برای درمان ویروس کرونا توصیه کرد