یک زن هنگام گردش در پارک مورد حمله صدها موش بزرگ قرار گرفت