۲ کشته و ۳ مصدوم در برخورد پراید به تیر برق در تبریز

۲ کشته و ۳ مصدوم در برخورد پراید به تیر برق در تبریز